Dr. Danang Wahyu Muhammad, SH., M.Hum

danangTempat/tanggal lahir  : Yogyakarta, 28 Mei 1969

NIDN                              : 0528056901

Jabatan Akademik       : Lektor Kepala/ IV a

Email                               : dwmuhammad@yahoo.com / danangwahyu@umy.ac.id

Publikasi

– Jurnal

  1. Kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah pada bank syariah
  2. Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah