Publikasi

 

Karya ilmiah dosen Magister Ilmu Hukum UMY :

              Dr. Muh. Nur Islami, SH., M.Hum

 

                Dr. Mukti Fajar ND., SH., M.Hum

               Dr. Yeni Widowaty, SH., M.Hum

 

                Dr. Trisno Raharjo, SH.,  M.Hum

               Dr. Much Ichsan, L.c., M.A

 

                Dr. Danang Wahyu M., SH., M.Hum